Nízkym spôsobom mysliaci ľudský druh čoskoro vyhynie


Len málokto z nás si uvedomuje, v akej nesmierne vážnej dobe žijeme. Avšak podvedomé tušenie čohosi zásadného, veľkého a neznámeho sa prejavuje množstvom rôznorodých katastrofických predpovedí, zvestovaní konca sveta, posledného súdu, alebo apokalyptických udalostí.

Podobných podnetov prichádza v súčasnosti zo všetkých strán naozaj až také veľké množstvo, že naprostá väčšina ľudí sa k nim už správa veľmi rezervovane. Časom totiž nadobudli presvedčenie, že ak sa doteraz v ich bezprostrednej blízkosti takmer nič z predpovedaných udalosti neudialo, tak sa pravdepodobne v najbližšej dobe ani nič neudeje. No a tým je potom všetko vybavené a ľudia si aj naďalej pokojne a nerušene kráčajú po svojich zabehaných cestách.

Ale jedna stará ľudová múdrosť hovorí: Bez vetra sa ani lístok nepohne! Z týchto slov možno vyvodiť, že desiatky výstrah a predpovedí, ktoré, hoci sa aj nesplnili, môžu mať predsa len istý spoločný, reálny základ, prameniaci z tušenia čohosi osudového. No a z nedostatku poznania pravých príčin a súvislostí sa potom ľudia snažia o vysvetlenie si týchto skutočností, v rámci svojich znalostí a svojej chápavosti.

Aká je teda pravda? Čo sa naozaj skrýva za všetkými podobnými predpoveďami? V našej snahe po pochopení podstaty problému bude veľmi užitočné pozrieť sa hlbšie do dávnej minulosti, v ktorej, do určitej miery podobné dianie, alebo inými slovami „veľký vývojový zlom v evolučnom procese na zemi“, už prebehol.

Prenesme sa teda o desaťtisíce rokov dozadu, kedy tvorili jaštery rôznych, neraz i gigantických rozmerov, dominantný živočíšny druh na zemi. Ale napriek dlhému obdobiu nadvlády došlo zrazu, v pomerne krátkom časovom rozmedzí a z doposiaľ nie celkom presne ujasnených príčin, k ich vyhynutiu. Ich doterajšie dominantné postavenie bolo zaujaté novým živočíšnym druhom, a síce cicavcami, z ktorého sa neskôr, v evolučnom procese, vyvinul človek.

Existujú viaceré teórie, snažiace sa vysvetliť, prečo k tomu došlo. Každopádne sa to však prejavilo tak zásadnou zmenou životných podmienok na zemi, ktoré následne spôsobili kolaps jedného celého živočíšneho druhu. Ale zase naopak, práve takéto podmienky vytvorili vhodnú pôdu pre rozvoj iného druhu, ktorého vývoj smeroval v priamej línii až k človeku, ako vrcholu evolučného procesu na našej planéte.

Išlo teda o jeden z veľkých, zásadných a cielených vývojových zlomov v dejinách našej planéty. Prebehol v presne stanovenom čase a jeho úlohou bolo posunúť vývoj k vyšším formám života, pretože základným zákonom pohybu, ktorým je poháňané celé stvorenie, je vynucované iba neustále zdokonaľovanie a vzostup. No a všetko, čo naplnilo krajné medze svojich možností, všetko neschopné podriadiť sa vyšším požiadavkám, je odsúdené na zánik, aby tým uvoľnilo cestu k ďalším možnostiam rozvoja smerom k vyššiemu, krajšiemu a dokonalejšiemu.

A tento proces nemožno zastaviť! Ani dnes! Železný zákon trvalého pohybu smeruje všetko vo stvorení k stále vyššiemu zdokonaleniu. Ľudia s citlivejším vnímaním už dlhšiu dobu podvedome čoraz nástojčivejšie vyciťujú, že časové ohraničenie evolučného vývoja človeka súčasného typu dosahuje svojho vrcholu. Vrcholu, ktorý je predzvesťou zmeny!

Cesta vývoja ľudského druhu, od jeho zrodu až po súčasnosť, sa neustále opierala, a aj doteraz opiera, o známy zákon džungle – právo silnejšieho, ktorý vždy tvoril základný princíp spôsobu ich myslenia. Tento živočíšny a egoistický spôsob uvažovania bol príčinou mnohých mocenských sporov, konfliktov a vojen, a ešte aj v súčasnosti tvorí rozhodujúcu hybnú silu hospodársko – ekonomického „pokroku“. Je nositeľom nezdravých vzťahov medzi ľuďmi a medzi národmi, príčinou bezohľadného ničenia a drancovania všetkých prírodných zdrojov, slepo strhávajúci život na zemi až na pokraj záhuby.

V dostatočne veľkom časovom predstihu však bolo ľuďom oznámené, že podobný spôsob myslenia nemôže byť a ani nebude trvalým. Preto ho je treba postupne transformovať opačným smerom, a síce, smerom k ohľaduplnosti, súciteniu a spolupráci. Nie teda preferovanie bezohľadného práva silnejšieho, inteligentnejšieho, ekonomicky a hospodársky zdatnejšieho, ale naopak, uprednostňovanie lásky k blížnemu, ako k sebe samému, pretože práve tento, v ľudskom myslení nový princíp, sa stane nevyhnutnou podmienkou života na zemi už v blízkej budúcnosti.

Ako dôjde k tak zásadnej a prevratnej premene starého myslenia na nové? Presne tak, ako v prípade vyhynutia dinosaurov a vzostupu cicavcov, to znamená, zásadnou zmenou životných podmienok, ktorá bude spôsobená určitým druhom vesmírneho žiarenia, ovplyvňujúceho centrum myslenia v ľudskom mozgu. Pôjde o žiarenie, požadujúce a vynucujúce omnoho vyšší štandard kvality myslenia, než na aké sme boli zvyknutí po tisícročia. Či už v oblasti jeho čistoty, vzťahov k iným ľuďom, alebo miery pochopenia poslania a postavenia človeka vo stvorení.

A všetko prebehne presne tak, ako to na zemi doposiaľ vždy prebiehalo. Tí, ktorí sa budú schopní prispôsobiť prežijú a tí, čo toho schopní nebudú, zahynú. Evolučný proces totiž nikdy nebol ničím iným, ako schopnosťou úspešného prispôsobovania sa živých organizmov neustále sa meniacim podmienkam. A tieto podmienky boli vždy účelne utvárané tak, aby chcená niť ďalšieho vývoja smerovala, ako už bolo povedané, k čoraz väčšej dokonalosti.

No a citliví ľudia z rôznych náboženských skupín a združení, podvedome vyciťujúci blížiaci sa veľký vývojový zlom na našej planéte, sa snažia sprostredkúvať túto skutočnosť ostatným v rámci svojho chápania a svojej duchovnej úrovne. Ale mnohokrát je to nimi podávané skreslene, s tendenčným podfarbením, alebo žiaľ, neraz i s vedomým zavádzaním.

Ak sa teda hovorí o konci sveta, bude to koniec, ale starého sveta. Ak sa hovorí o apokalypse, bude to zničenie, ale samovoľné zničenie všetkého, neschopného držať krok s novými požiadavkami. Ak sa hovorí o tisícročnej ríši, čo už tiež samozrejme bolo zneužité, bude to život na zemi, tvrdo vynútený zásadnou zmenou životných podmienok, ktoré nikomu neumožnia myslieť tak, ako doposiaľ, bez toho, že by u neho nedošlo k chorobe, k poškodeniu mysle a bez rýchlej zmeny i k smrti.

Všetko bude nové! Nikto a nič sa nevyhne novým požiadavkám! Prispôsobenie sa a podriadenie sa prinesie každému, kto tak učiní, posilnenie a vzostup. Avšak tvrdošijné ľpenie na starom spôsobe myslenia prinesie chorobu, úder a v krajnom prípade definitívnu stratu možnosti ďalšieho vývoja na tejto zemi.

Prvoradá požiadavka dnešnej doby preto znie: Urýchlene zmeňte svoje myslenie, pretože nečestným, nemravným, nečistým a povrchným uvažovaním si spôsobíte poškodenie zdravia! V zákone trvalého pohybu sa zachvievajúci vesmírny evolučný proces totiž nemôže zastaviť nikto, dokonca ani priamy odpor celého ľudstva, pretože čas dozrel a nízkym spôsobom mysliaci ľudský druh stojí tesne pred vyhynutím!

Teraz, v tejto vážnej chvíli, keď sa stvorenie zbavuje všetkých hnilých plodov, aby uvoľnilo cestu novému životu, záleží na každom z nás, nakoľko sa on osobne zo všetkých síl vynasnaží, aby neskončil kdesi bokom, na vedľajšej koľaji, medzi nepotrebnými a neschopnými ďalšieho, nevyhnutného vývojového kroku vo stvorení. Nech sa preto všetci tí, ktorí doposiaľ ešte duchovne neoslepli a neohluchli, zamyslia nad týmto varovnými slovami. Mali by si dať prácu, o všetkom vážne pouvažovať, lebo práve to sa teraz od nich požaduje. Ak však zostanú aj naďalej ľahostajnými, sami seba označujú za stratených.

M.Š. priaznivec stránky : http://ao-institut.cz/

Komentáre