Ľudstvo, ako ďalej?

Napriek obrovskému všeobecnému úsiliu o zlepšenie hospodárskych a ekonomických ukazovateľov, napriek integrácii do štruktúr spoločného európskeho trhu, napriek zvýšenému prílevu zahraničných investícií a zlepšeniu finančnej situácie určitých skupín obyvateľstva, napriek množstvu vzdelaných a schopných ľudí na všetkých úrovniach riadenia štátov, z ktorých mnohí prejavujú naozaj úprimnú snahu pomáhať svojmu národu i svetu je realita neradostná.

Svet z globálneho hľadiska trpí biedou hmotnou, ale i duchovnou! Nepriaznivá politická a ekonomická situácia, nezamestnanosť, povrchná bezuzdná konzumnosť, štvavá túžba po uplatnení sa a užití si života, kolabujúce vzťahy v rodinách, v zamestnaní, v priateľstvách, celková apatia a nezáujem o ušľachtilé hodnoty, do neúnosnej miery rozšírená vulgárnosť, násilie a nemravnosť.

Ale prečo? Prečo ten ostrý rozpor medzi nástojčivou snahou o zlepšenie života na jednej strane a neradostným reálnym stavom na strane druhej? V čom je chyba? Kde hľadať príčinu?

Tá príčina bola a bude vždy len jediná: Všetko úsilie o pokrok sa pohybuje iba v medziach osobného - ľudsky vlastného chcenia! Každý človek sa snaží o konanie dobra spôsobom, zodpovedajúcim jeho osobnej predstave. Podobný prístup je však potencionálnym zdrojom permanentne sa opakujúcich konfliktných situácií, pretože každý z jednotlivcov presadzuje svoju vlastnú predstavu o ceste k prosperite. A tak paradoxne, hoci mnohí chcú naozaj a úprimne dobre, rozchádzajú sa neraz až v nepriateľstve, čoho môžeme byť dennodennými svedkami pri rokovaní parlamentu, či pri mnohých iných politických diskusiách.

Osobné, ľudsky vlastné chcenie nám jasne ukazuje svoju nedostatočnosť! A pritom už stáročia je ľudstvu ponúkaná jediná možná cesta zdravého rozvoja vo všetkých oblastiach života – cesta naplňovania Vôle Stvoriteľa! Áno, len v podriadení sa malého ľudského chcenia veľkému chceniu Najvyššieho nájdu ľudia spoločnú reč, spoločný cieľ a spoločnú cestu! Iba v osobnom, individuálnom podrobení sa každého jednotlivca tomuto jednotnému vedeniu zmiznú všetky zásadné rozpory a nebude už vznikať množstvo navzájom si protirečiacich názorov na jednu vec! To je kľúč, to je cesta, to je jediný možný zjednocujúci činiteľ, schopný priviesť všetkých ľudí k porozumeniu a všetky národy k veľkému rozmachu!

Len sa raz pozrime do histórie. Ľudské chcenie, ľudské snahy a ľudské zákony priviedli už neraz mnohé národy k veľkému rozkvetu, ale ....iba po určitú hranicu! Hranicu, po dosiahnutí ktorej došlo zrazu k úpadku, rozvratu a skaze! Je to zákonitosť a historický, stáročiami overený jav! Lebo všetko, čo nestojí vo Vôli Stvoriteľa, nemá v sebe pevného základu a je stavbou, už dopredu odsúdenou na zrútenie.

Ako východisko a pomoc ľudom súčasnej doby, vypuklo sa prejavujúcej nedostatočnosťou čisto ľudských snáh bol preto pripravený materiál, vecne jasne a jednoducho prezentujúci požiadavky Tvorcu vesmíru na človeka s názvom „Zákony pre život na zemi“. Lebo iba zohľadnením a zapracovaním týchto princípov do pozemského zákonodarstva a samozrejme, ich dôsledným dodržiavaním vo všetkých oblastiach života spoločnosti môže byť privodený toľko očakávaný obrat k lepšiemu. V oblasti ekonomických a hospodárskych vzťahov, v školstve, v zdravotníctve, v osobnom živote, proste všade!

Cestu zo súčasnej duchovnej, ako aj ekonomickej krízy totiž nemožno ani pri tej najlepšej vôli hľadať a realizovať v rámci terajších právnych predpisov a noriem, ktoré nekorešpondujú so Zákonitosťami Stvorenia. Vzhľadom k svojej nedostatočnosti musia byť preto novelizované a dané do súzvuku s Vyššou Vôľou, lebo iba celospoločenské odhodlanie sa k tomuto kroku môže zaručiť jednotlivým národom i celému svetu bezpečnú a istú cestu k dôstojnejšej budúcnosti. Nič iného!

Materiál s názvom „Zákony pre život na Zemi“ je možné objednať si na:
http://k-volani.cz/Knihy/

Komentáre