Vážne skúmajme všetky veci okolo nás


    Človek nemá prežívať svoj život nevedome. Nemá iba slepo prijímať pravdy a fakty, ktoré sa mu predostierajú. Nemá ich prijímať bez uvažovania, pretože potom sa stáva nesamostatným. Stáva sa nesamostatnou bábkou v rukách iných. Nesamostatnou bábkou, ktorá sa pohybuje iba prostredníctvom nitiek názorov iných.

   My ľudia preto nikdy nemáme prijímať názory druhých bez toho, že by sme ich sami vážne neskúmali. Veď každý z nás nesie sám za seba plnú zodpovednosť. Zodpovednosť nie len hmotnú, ale aj duchovnú. Prijímajme preto, alebo odmietajme všetko iba na základe nášho osobného skúmania. To by malo byť pre nás tým najrozhodujúcejším.

   Nespoliehajme sa teda nikdy iba slepo na to, čo nám tvrdia autority, odborníci, alebo iné osobnosti a nebuďme leniví samostatne myslieť, ani skúmať.

   Každé naše rozhodnutie nám totiž neodvratne prináša určité dôsledky. Pri povrchnom, neuvážlivom a zlom rozhodnutí môžu byť tieto dôsledky iba negatívne. Poctivé, dôsledné, pozorné a hlboké zvažovanie je však tou najlepšou zárukou toho, že budeme schopní zaujať správny postoj a nájsť správne riešenie, čoho dôsledkom by potom celkom logicky nemalo byť pre človeka nič negatívneho.

   Uveďme si príklad: Keď pred 2000 rokmi stál Ježiš pred Pilátom, v dave, ktorý mal rozhodnúť o jeho živote a smrti sa nachádzalo iba niekoľko nenávistných, prípadne podplatených krikľúňov. Ich úlohou bolo kričať: Ukrižuj!

   Títo zlovoľní však svojim pokrikom strhli ľahostajný, nemysliaci a dôsledne neskúmajúci dav, takže napokon celé masy bezducho kričali ono tragické: Ukrižuj!

   Avšak bez uvedomenia si dôsledkov osobnej duchovnej zodpovednosti za každý náš čin si títo ľudia na seba neuvážene uvalili nesmierne veľkú vinu, nazývanú aj karmou, alebo zlým osudom, ktorého ťažké dôsledky museli od tej chvíle znášať.

   Poučenie je teda nasledovné: Prísnemu, dôslednému, vážnemu a až bezohľadnému skúmaniu treba podrobiť všetko, čo sa chystáme prijať, alebo zavrhnúť.

   Vo výsade myslieť sa totiž skrýva povinnosť skúmať! Každá ľahkomyseľnosť, každé nekritické a povrchné prijatie názoru niekoho iného, alebo naopak ľahkomyseľné odmietnutie a odsunutie toho, čo skutočnú hodnotu predstavuje sa nám totiž môže stať v dnešnej vážnej dobe osudným. Osudným nie len z hľadiska hmotného, ale aj z hľadiska duchovného.

http://kusvetlu.blog.cz/  v spolupráci s M.Š.

Komentáre