Informace krátká, ale zásadní! Možná ta nejzásadnější!

   To, co bylo dávno předpovězeno proroky přichází! Přichází doba soudu! Že se kolem nás a s celým naším světem děje opravdu něco výjimečného, to přece může vidět a prožívat každý sám na vlastní kůži.

   Nemocnice se pomalu zaplňují na maximum a zdravotní personál už téměř nestíhá. Lidé umírají a vlády připravují stále nová opatření, nejednou i chaotická. Podnikatelé z gastroprůmyslu jsou na pokraji krachu a počty infikovaných stoupají. Navzdory zákazu shromažďování vycházejí lidé ve stovkách do ulic a protestují proti vládě i proti její opatřením. Dochází ke střetům s policií a k zatýkání.

   Vše jakoby vzkypělo a vře! V lidech hlodá strach, úzkost, deprese, nebo naopak hněv, nenávist a zloba. Mysli jsou rozbouřeny vlastním zápasem o živobytí, partnerskými nebo rodinnými konflikty, jakož také všemi vnějšími událostmi. Horečně se hledají nějaká racionální řešení, která se vzápětí ukazují jako nedostatečná, což následně vzbuzuje ještě větší obavy, nebo hněv.

   Co se to děje a co je toho všeho příčinou?

   Jak bylo zmíněno v úvodu, děje se jen to, co bylo již dávno předpovězeno! Paprsek Světla, přicházející od Stvořitele dosáhl země a jeho intenzita se bude stále více stupňovat. A stupňování Světla bude vynášet na povrch vše, co se v nás skrývá. Vše dobré i špatné spěje zrychleně do svých plodů podobně, jako plody rostlin ve skleníku.

   A protože v lidech i ve světě bylo více toho temného a nízkého, ocitli jsme se v situaci, v jaké se nacházíme. Zjednodušeně, ale velmi výstižně vyjádřeno, do této situace jsme se dostali naší bezbožností! Našim odvrácením se od Stvořitele a od respektování jeho Vůle. Jeho Vůle pro nás nic neznamenala ani neznamená, protože jsme se vždy řídili jen svou vlastní vůlí. A ta nás přivedla až sem! Na pokraj zhroucení všeho toho, co bylo odvrácené od Páně!

   Bezbožnou civilizací vybudována pyšná babylonská věž se začíná hroutit! A pod tlakem příchozích událostí budou muset lidé nakonec poznat, že východisko a pomoc bude možné hledat jedině u toho, od koho jsme se tak pyšně odvrátili. Jedině u Boha!

   A je to skutečně tak, protože se stupňovanou intenzitou paprsku Světla Páně, v jehož tlaku dnes na zemi všechno vře, přichází také zároveň jeho pomoc a ochrana. Pomoc a ochrana Páně nám nebyla nikdy blíže, jak bude nyní, v těžké době která přichází! A dostat se jí může každému, kdo se jí otevře! Kdo se jí otevře prostřednictvím své znovu nabyté důvěry v Páně!

   V nadcházející nelehké době, v níž chladná racionalita rozumu a prosazování vlastní vůle lidem ukáží svou nedostatečnost, budou moci obstát jedině ti, kteří se v důvěře opřou o Stvořitele. Takoví lidé se však v první řadě musí osvobodit od všeho, co bouří v jejich nitru. Musí se uklidnit, aby v klidu vlastního nitra, v klidu srdce i mysli, osvobozené od všech vnějších rušivých momentů, mohli najít spojení s Duchem a Světlem. Aby v klidu své duše a mysli, obrácené s důvěrou ke Stvořiteli, se k ním mohla začít pozvolna přibližovat jeho ochrana a pomoc. A v tichu, klidu, harmonii a čistotě vlastního nitra budeme pak moci rozpoznávat Hospodinovy pomoci jako jasná vnuknutí. Jako jasné naznačení směru, jakým máme kráčet!

   Abychom to pochopili, ukažme si to na příkladu. Představme si, že někdo jde v hluboké tmě určitým směrem a vy dalekohledem pro noční vidění vidíte, jak jde k okraji propasti. Pokud se vám s tímto člověkem podaří spojit a nějakým způsobem ho na to upozornit, může změnit směr a vyhnout se své záhubě na dně propasti. Pokud se vám s ním ale spojit nepodaří, jeho záhuba je jistá!

   Také ochrana a pomoc Páně bude spočívat především ve správné navigaci! A jeho správné navigace se nám může dostat v této temné době jedině tehdy, pokud nabudeme důvěru ve Stvořitele a naše nitro bude klidné, čisté a harmonické. Tehdy, když naše nitro zůstane nerozrušeno vším vnějšími děním, nebo různými osobními problémy.Tehdy se v něm skrze naši důvěru v Páně bude jasně zrcadlit vše, co máme udělat, kam máme jít a jaký postoj máme zaujmout.

   Neboť jednat budeme muset pouze my samotní! Hospodin nám však skrze naši důvěru v něj a skrze klid v našem nitru může vždy ukázat, jak jednat správně, protože do stavu, ve kterém se dnes nacházíme, jsme dospěli proto, že jsme tak nečinili.

   Pokud toto dokážeme, budeme schopni pomoci nejen sobě ale také druhým. Také lidem, neschopným tyto věci ještě vnímat. Pokud nám totiž budou důvěřovat a dají na naše rady, nemusí ani oni skončit na dně propasti.

   Míra neštěstí a zkázy našeho světa, který vře v paprsku Hospodinova Světla a sklízí všechnu svou dosavadní nesprávnou setbu bude tedy záležet na tom, do jaké míry se budeme schopni otevírat skrze klid, harmonii a čistotu vlastního nitra, a skrze důvěru v Páně veškeré pomoci, které od něj přicházejí. Do jaké míry se dokážeme s důvěrou otevřít jeho inspiracím a vnuknutím, ukazujícím správný směr a správná řešení různých situací a problémů.

    Samotný Hospodin nás povede do nové doby! Musíme však najít k němu důvěru a stát se schopni přijímat jeho vnuknutí, protože v sebou samým vytvořeném zmatku a zoufalství budeme bolestně a na vlastní kůži prožívat, že je to jediná pravá cesta, a že všechny naše dosavadní cesty byly falešné, protože nás přivedly tam, kde se nyní nacházíme.
 

Komentáre