Pravá podstata smírné oběti Krista! Je jiná, než se křesťané domnívají!


    Je načase, abychom se v této vážné věci už jednou pokusili uvažovat jasně a neovlivněně! Pokud mluvíme o potřebě smírné oběti znamená to, že před ní muselo dojít k nějakému velkému rozporu, nebo odklonu.

    Celkem konkrétně, k odklonu lidí od Stvořitele a od jeho Vůle!

    Lidé totiž přestali respektovat Vůli Nejvyššího a začali se řídit pouze svým vlastním chtěním, pouze svou vlastní vůlí. Jelikož však lidská vůle není ani zdaleka dokonalá, muselo řízení se podle ní zcela zákonitě přinášet pouze stále větší problémy a nedostatky, projevující se narůstáním různých druhů zla a negativity. Zlo a negativita postupně přerůstaly lidskou společností, a to až do takové míry, že celá naše civilizace začala směřovat k zániku.

    Aby nedošlo k nejhoršímu, bylo třeba opět smířit lidí se Stvořitelem. Bylo jim třeba znovu ukázat Vůli Nejvyššího, podle níž mají žít a podle níž mají řídit své chtění. Pouze toto jediné totiž mohlo zastavit začínající úpadek, směřující ke chaosu a zničení! Toto představovalo a dosud představuje jedinou správnou cestu k duchovnímu, ale také k pozemskému vzestupu a pokroku.

    Vrcholným aktem nevyhnutelné smírné oběti Stvořitele s lidmi byl pozemský příchod jeho Syna, který dobrovolně sestoupil až do hmotného, pozemského těla. A to proto, aby se Vůle Tvůrce univerza stala lidem co nejvíce srozumitelnou. Aby Stvořitel ústy vlastního Syna ukázal lidstvu svou Vůli, kterou se má řídit a podle které má žít, pokud chce být šťastné.

    Tvůrce se tedy obětoval v osobě Ježíše Krista a přišel na zem mezi lidi. Je to oběť, nad kterou není větší! Část živého Boha totiž dobrovolně opustila nepředstavitelnou velebnost a nádheru jsoucnosti Páně a sestoupila až k lidem do hmotnosti. Tím se dobrovolně podrobila všem přírodním zákonům, platným pro tuto hmotnou část stvoření. To je oběť, kterou lidé nebudou moci nikdy plně pochopit!

    A nyní uvažujme: Mohlo dojít ke smíření lidstva se Stvořitelem tím, že lidé zavraždili jeho Syna? Vždyť touto vraždou ve skutečnosti pouze viditelně demonstrovali, že nechtějí respektovat Vůli Páně, že se jí nechtějí řídit, ale naopak, že chtějí žít i nadále pouze podle své vlastní vůle. Touto vraždou se odklon lidí od Stvořitele nijak nezmenšil, ale ještě více prohloubil! A je opravdu vrcholem všeho, když se tento hanebný čin považuje za akt smírné oběti lidí se Stvořitelem.

    Tato vražda byla výsměchem lidí vůči Tvůrci, kterému, cítíc se jistí na půdě hmotnosti, nenávistně zavraždili jeho Syna. Kristus se dobrovolně vydal lidem do rukou a pouze na jejich svobodné vůli záleželo, zda příjmu jeho osobu a učení, čímž by došlo ke smíření lidstva se Stvořitelem, nebo jej odmítnou a zavraždí, a tím ještě více prohloubí svůj odklon od Stvořitele.

    Kristus tedy nepřišel zemřít na kříži! Přišel, aby lidem přinesl poznání o nezbytnosti respektování Vůle Páně a tím jim dal šanci smířit se s Nejvyšším. V jeho příchodu na zem, sem k nám do hrubé hmotnosti, pod účinky pozemských zákonů tedy spočívala ona velká snaha o smíření lidí se Stvořitelem. To byla ta oběť, přinesena Světlem pro lidi.

    Obětí smíření tedy v žádném případě nemůže být Kristova vražda na kříži, která je ve skutečnosti aktem odporu a vzpoury vůči Stvořiteli! Vzpoury vůči jeho Vůli a vůči jeho Poslu! Něco takového nemůže nikdy přivodit smíření, ale naopak ještě větší nesmiřitelnost!

    Ze všech učedníků byl Ježíšovi nejbližší právě Jan, a to proto, že nejlépe chápal jeho slova. V rozhovoru s Pilátem, který se týkal podstaty Kristova příchodu na svět Ján zaznamenal tato Ježíšova slova: "Já jsem se narodil na to a na to jsem přišel na svět, abych vydal svědectví o pravdě." Čili na to, aby lidem ukázal, jak správně žít podle Vůle Páně! Ne na to, aby zemřel na kříži!

    Tento fakt potvrzují také další Kristova slova: "Moje království není z tohoto světa. Kdyby bylo mé království z tohoto světa, moji služebníci by se bili, abych nebyl vydán do rukou Židům. Jenže mé království není z tohoto světa".

    V Kristově příchodu na zem v lidském těle, se všemi riziky, které to přinášelo tkví ona, tolikrát zmiňovaná, velká smírná oběť Světla pro lidi. Oběť, provedená za účelem smíření lidí se Stvořitelem! Oběť, za kterou nelze v žádném případě považovat surovou vraždu na kříži! Skutečná podstata vykoupení proto nesouvisí s touto vraždou! Vykoupení spočívá pouze v životě podle Vůle Nejvyššího, jejíž ztracené poznání přišel Kristus lidem znovu zvěstovat.Komentáre