Převratné změny na obzoru!

Jak naznačují mnohé události posledních měsíců, z hlediska své bytostné podstaty se celá Země posouvá stále více vzhůru ke Světlu. Stále intenzivněji k Zemi proudí světlé záření, přinášející pohyb a oživení. Tímto oživením dávají se do pohybu děje, které by za okolností, jaké zde panovaly doposud v předcházejících letech či desetiletích, nemohly nikdy vstoupit do živoucího účinkování.

Hrubá hmota Země i celého širokého okruhu vesmíru kolem Země stává se, aniž bychom to přitom pozorovali, stále více prostupnější proudům světlého záření, které se spojuje se silami v přírodě, se silami bytostného světa živlů.

Ano, dějí se nyní mnohé věci, které přitom povrchní a povýšený pohled pozemských lidí může jen těžko zachytávat. Svět okolo nás se proměňuje a kromě mnoha jiného vytváří ve svém stále se zrychlujícím proudění tlak na duchovní probuzení lidstva!

Toto probuzení přineslo by také spolu s novým rozhledem pozemskému lidstvu i onu milostiplnou možnost „spojování se se Světlem“.

Tím by se mohlo mnohé posunout k lepšímu, a to napříč celým lidským společenstvím zde na Zemi. Tam, kde nyní naráží paprsky Světla na neprostupnou jinorodost v lidech, na jinorodost, která spočívá především ve strnulosti, vlažnosti a temném chtění, tam musely by při jen trochu čistším, otevřenějším přístupu člověka přinášet ty samé paprsky posilu, povzbuzení, výstavbu. Nyní však musí přinášet stále znovu a znovu jen tlak, jenž je vnímán jako tlak bolestivý, jako tlak přinášející neklid, obavy, strach, nedůvěru.

Ve spojení s proměnami v bytostném - přírodním světě, jenž přijímá zmíněné paprsky světlého záření s radostným probuzením sil, neboť všechny bytosti přírody prožívají v tom počátek svého osvobození od strnulosti hmoty, jíž zde doposud svým odkloněním se od Světla v průběhu tisíciletí nesprávně ovlivňoval právě pozemský člověk - ve spojení s těmito proměnami přibližuje se nyní období mnohých změn i u pozemských lidí.

Nyní proudí k Zemi zesílené paprsky Světla, jež jsou mnohonásobně silnější, než je nejsilnější chtění vznikající z vůle lidského myšlení. Vůle lidského druhu je překonána a bytostné síly jsou Světlem postupně osvobozovány, aby mohly spěchat ke svému původnímu pracování ve hmotnostech, jejichž jemnost a prostupnost se nyní stále zvyšuje.

Vše v bytostném světě přírody se osvobozuje, procitá nyní ze strnulosti a začíná stále činoroději působit. Vše procitá! Od toho největšího, až po to nejmenší! Je samozřejmé, že v mnoha směrech nyní zaskočí ona zvýšená činnost bytostných sil v přírodě lidskou společnost, která ve své strnulosti domnívá se, že vše je stále při starém. To jest však ten největší omyl, který jen povede k dalším narůstajícím nárazům lidstva na svět přírody. Příroda i vesmír se mění!

Síly působící v přírodě i ve vesmíru - ve hmotnostech, připravují se nyní na zcela novou etapu svého vývoje. Vše je již v pohybu, jenž nezadržitelně směřuje také i ke zcela zásadním proměnám života na Zemi.

Copak neslyšíte to dunění, ten hukot a lomoz, jenž probíhá ve všech částečkách hmoty? Spolu s tímto převratným děním raší současně v každé buňce, v každém atomu nová budoucnost! Tato budoucnost přináší v sobě nové vlastnosti, jaké zde na Zemi lidstvo zažilo jen po určitý čas na samém počátku svého vývoje. V tehdejších dávných dobách měla hmota této Země schopnosti, jaké dnes vůbec neznáme.

Tyto vlastnosti se pak postupně s ochlazením a postupující strnulostí vytratily a nyní jsou pro nás uchovány již jen v bájích starodávných věků a v pohádkách.

Dnešní člověk nemůže již ani uvěřit ve svém způsobu myšlení, že by hmota, ona tuhá a těžkopádná hmota okolo nás, mohla mít ještě jiné vlastnosti než ty, které známe.

Není však potřeba zde někoho přesvědčovat, že tomu tak je, neboť již v dohledné době budeme svědky proměn ve hmotnostech, které povedou ke znovuobjevení původních vlastností hmoty, v níž bude se pak v posílení od paprsků Světla projevovat všechno bytostné mnohonásobně činoroději a intenzivněji, než je tomu ještě dnes.

Současné události v přírodním světě jsou přitom stále jen samotným, nejmenším, počátečním ohlašováním přicházejících změn.

Tyto změny, které se blíží, jsou všeobsáhlé a v moudrém spojení se Spravedlností Tvůrce přinášejí zároveň posilu k duchovnímu probuzení lidí. Duchovní probuzení, vedoucí k citovějšímu, vstřícnějšímu a zodpovědnějšímu jednání, je také jedinou cestou pro člověka, která mu umožní, aby se směl spoluzařadit po boku osvobozených, nově pohádkově působících sil bytostného druhu.

Tato milost, připravená pro každého člověka, již proudí vesmírem k Zemi a ve svém zvyšujícím se tlaku na nitra lidí klepe a volá, aby jí vstřícně byla námi všemi otevřena naše nejniternější podstata - náš duch.

Jedině v čistém úzkém spojení s duchovními ideály umožní tyto světlé proudy sil člověku projít pozemsky dále, do nové etapy života na Zemi.

Žel, stávající duchovní stav většiny lidstva ukazuje, že ještě jen velmi málo lidí je otevřeno ve svém nitru světlým pomáhajícím proudům. Osvobození ducha, procitnutí k vědomějšímu životu v poznání nových souvislostí, zdá se být pro většinu z nás stále ještě něčím zbytečným, vedlejším, ba dokonce obtěžujícím. To je přitom pro celý svět bytostných služebníků něco zcela nepochopitelného. Pro ně je osvobození od dosavadní strnulosti tím nejcennějším, čím mohou být nyní ze Světla obdarováni.

Čistá, vroucností naplněná služba ostatnímu životu v díle Stvoření je pro největší část bytostného světa něčím, co se dá nazvat podmíněností vlastního vědomého bytí. Velmi, velmi mnoho musíme se ještě učit od tohoto světa bytostných služebníků!

Pozemský člověk jako duchovní bytost, obdařená tak nesmírnými dary a schopnostmi, je ve své stávající lenosti mnohonásobně zaostávající za celým světem přírody, zaostávající za všemi světy, obklopujícími vesmír.

Je to až neuvěřitelné, jak jsme ve své domnělé myšlenkové nadřazenosti nad přírodou ve skutečnosti jen hloupými a všem jen škodícími tvory.

Chceme-li nyní pokročit směrem k novým výhledům v souladu s ostatními bytostmi, působícími zde ve hmotnostech, pak musíme vykročit ze všech sil na cestu čisté dobrotivosti a pokory, která jedině umožňuje přijímat pravé vědění.

Prozatím, jak se to ukazuje, nevíme o světě okolo nás a zejména o převratném dění, které se nyní odehrává, téměř vůbec nic.

To se také zřejmě stane pro největší část nás lidí osudovým bodem zlomu. Nesprávně využitá přitékající síla změní se postupně v nesmírný tlak, jenž přivodí zlomové události v další cestě našeho bytí, jaké ještě dnes nedokážeme ani dohlédnout.

Komentáre