Boží bojovníci


Boží bojovníci! Tento vznešený pojem byl na Zemi nesčetněkráte pošpiněn různými projevy nezralosti velkých i malých náboženských skupin, které často páchaly ve svatém Božím jménu neskrývané bezpráví, násilí a křivdy. Proto je dnes tento pojem ve své původní velikosti všeobecně neuznávaný. Ba dokonce se stává předmětem buď obav a ostražitosti, či naopak pohrdavého posměchu moderních lidí, v lepším případě bývá zařazen do světa pohádek či legend pro dospívající mládež.

Navzdory tomu všemu je velmi naléhavé, ba přímo nutné, aby byl v této době vrcholícího zmatku očištěn a svým pravým obsahem přinesl nutnou posilu a pomoc všem, kdo v hloubi duše touží po hrdinství ve jménu pozdvižení duchovního i hmotného stavu Země.

Pojem „Boží bojovník“ v pravém smyslu nemá nic společného s nepravostí,  krutostí, křivdou či jakoukoli nízkostí, ani s náboženským fanatismem. Je to pojem plný vznešené důstojnosti, hrdé čestnosti, věrné bdělosti a nezlomného odhodlání bojovat za vítězství dobra a spravedlnosti ze všech sil do posledního dechu, bez ohledu na počet spojenců a sílu nepřítele.

Být Božím bojovníkem proto nikdy neznamená znásilňovat svobodu druhých a přít se ve slovních šarvátkách o pravdivost názorů. To všechno je jen nesmyslné křivení vznešeného pojmu, které nemá s působením Božích bojovníků nic společného a nesmí se s původním smyslem pojmu zaměňovat! Být Božím bojovníkem znamená bezpodmínečně vložit vlastní bytí do prozřetelného vedení Boží Vůle a v její Síle působit na nejvyšším možném stupni přirozeného duchovního zachvívání.

Respekt a poctivě vydobytá pravá úcta lidí před věčnými hodnotami ducha jsou zákonitými následky takovéhoto duchovního zachvívání se Božího bojovníka.

Jeho důsledná přímost, která může hraničit až s ostrostí, však nikdy není ztotožnitelná s nevěcností či hrubostí. Právě naopak - vždy se projevuje nejvyšším možným taktem, který je prokazatelným znamením vysokého stupně duchovní zralosti.

Neoddělitelnou součástí tohoto taktu je citlivý a rytířský přístup k ženskému pohlaví. Právě ženské pohlaví i jeho celkové působení je chráněno silou pravého Božího bojovníka na Zemi především, neboť je v něm obsažen duchovní klenot nejvzácnějších Božích milostí pro pozdvižení Země na dráhu původního určení. Pokud smí Boží bojovník prožít a pocítit vznešenou, pravou jemnost a půvab pravého ženství, dokáže současně vytušit nádheru pramenící z Boží velikosti. V tomto stavu pak dokáže v čestném boji položit i život, je-li to nevyhnutelné, pro vítězství dobra a spravedlnosti na Zemi.

Pozemské zbraně hromadného ničení, které vytvořil lidský mozek, aby potlačoval vše slabší a upevňoval tak dočasnou moc pozemsky silných, nemají s pravými zbraněmi Božích bojovníků nic společného. Pravý Boží bojovník používá pro své působení především zbraně duchovní, které mu byly propůjčeny Světlem na základě rozvinuté pokory. Těmito zbraněmi jsou: Meč Slova Pravdy, Kopí čistých myšlenek a Štít nezlomné vůle, kterým musí Boží bojovník prorážet zástupy temných přisluhovačů, chráně zároveň sebe a svou pozici.

Ale ne každý člověk se musí stát nutně Božím bojovníkem, aby splnil pravý smysl svého života. Je mnoho lidí, kteří mají jiné životní poslání a určení, pro očistu Země nevyhnutelné. Nezohlednit tuto skutečnost by vedlo k jednostrannosti a zmatkům.

Avšak každý člověk bez výjimky může, má a musí být duchovně natolik otevřen, aby skrze sebe nechal působit účinky těch Božích bojovníků, kteří pomáhají Zemi v očistném procesu v jemnějších sférách Stvoření. Tato část Božích bojovníků je tou podstatnou částí velkého zástupu Božích bojovníků, které Stvořitel vyslal, aby završili očistu Země a položili pod Jeho vedením základy Nové říše. Tito působí očistně na Zemi právě skrze čisté myšlenky každého člověka, který chce dobro, Pravdu, Spravedlnost a čistou krásu. Skrze takovéto myšlenky se Boží bojovníci doslova spojují se Zemí, působí na ni obrovským tlakem přesahujícím lidskou představivost, a způsobují tak její postupné očišťování.

Toto je nesmírně důležité mít na paměti v každé době! Protože pokud my lidé v pozemských tělech nevytvoříme dostatek možností, aby skrze naše čisté myšlenky mohli působit Boží bojovníci z jemnějších sfér Stvoření, Země nebude moci být navzdory všem milostem očištěna od nánosů vší špíny bez velkých ztrát. V tomto smyslu je na každého, obzvlášť na duchovně znalého člověka, kladena obrovská tíha nevídané duchovní zodpovědnosti za každou zformovanou myšlenku. Tuto zodpovědnost však každý z nás pozná, a to v plné míře, až se jednou ohlédne za svou minulostí a bude muset pod tlakem neúprosné Boží Vůle skládat účty za dar bytí.

Nejsou to žádné vesmírné flotily mimozemským civilizací, kdo skutečně duchovně pomáhá této Zemi z jemnějších sfér či neprobádaných vesmírných oblastí, ale jsou to Boží bojovníci, nádherní Boží služebníci duchovního i bytostného druhu, a čistí Boží poslové, neboť jenom oni  působí s Jeho požehnáním a v Jeho moci.

Uprostřed nejtvrdších bojů, které v jemnějších úrovních svádí Světlo s temnem o lidské duše a záchranu Země, si kráčí pozemský člověk nevědomě svým životem, staraje se jen o malé pozemské radosti, jako by se nic nedělo. V konečném souboji, který bude završen i pozemsky, však lhostejní padnou jako první.

Je to čest pro každého z nás, smět se přidat na stranu vítěze, o kterém je předem rozhodnuto. Neztraťme tuto osudovou šanci!

Komentáre

Unknown napísal(a)…
Vďaka pánu Bohu za vaše príspevky, za chvíľu keď som objavila tieto stránky