Chraňme čistotu Stvoření a bojujme za ni!


Je vůlí Boží, aby nyní konečně ve všech světech zavládlo Světlo. Čistota proudí do celého Stvoření. Tam, kde se ještě skrývá nečistota vinou temných lidských duchů, tam je třeba svěžího chladivého závanu Čistoty. Temnoty se obávají posledního úderu, který přijde shůry, úderu, kdy bude s konečnou platností rozhodnuto, kdo náleží Světlu a kdo náleží k temnotám. 

Vše temné chce tento okamžik co nejvíce oddálit, a proto se vší silou snaží strhnout s sebou co nejvíce těch, kteří slouží Světlu. A proto buďme dvojnásob bdělí všichni, kdo toužíme pomáhat při světlém dění na Zemi. Protože toho, kdo je špatný, již nemusí temnoty více lákat, ale snaží se skrze své našeptávače strhnout každého člověka, který touží vzhůru ke Světlu. Ten, kdo do svého nitra přijal paprsek čistoty, musí bdít každou minutou. Nesmí nechat přiblížit do své blízkosti cokoliv temného, v jeho nitru nesmí vzklíčit ani jedna nepěkná myšlenka či sklon. Naše nitro budiž jako pokoj, který je krásně uklizený. Čistými okny do něj proniká světlo, které ozařuje každý kout. Uvnitř pokoje je vystavěn bělostný oltář ke cti Stvořitele, na který máme klást jen nejčistší květy našeho citu, myšlení i konání a který nesmíme ničím pošpinit. Jsme-li bdělí, čistota v našem nitru vládne stále, a pak také jasně rozeznáme, co je kolem nás špatné a co světlé a ušlechtilé.

Ženy nechť jsou bělostné květiny, které zračí čistotu, půvab a ušlechtilost v každém pohledu, každém slově i pohybu. Víme, že mnoho temného se ještě skrývá v tmavých koutech a záhybech tam, kam nedopadá jasné světlo. Dívky a ženy svým nezkaleným citem poznají nečisté a temné proudy. Jsou-li stále spojeny s Čistotou a Světlem shůry, mohou poslat čistý paprsek do temnot. Tam, kde je vidět nepravost a zlé konání, vyšleme světelné kopí - myšlenku posílenou touhou po Světle s přáním, nechť i na toto místo může proudit chladivá občerstvující Čistota, aby i tady mohlo být světleji. Tyto světlé myšlenky jsou naším kopím. Ochranným pláštěm v temnotách je pak věrnost Čistotě a Světlu. Protože podle zákona stejnorodého se toho, kdo je světlý a světlo jím proudí, nemůže nic temného dotknout.

Muži nechť jsou strážci Čistoty ve Stvoření. Poznají-li svým bdělým citem nějakou nepravost a zaznamenají temno, které se chce ještě skrývat, mohou též poslat kopí světlé myšlenky, je-li třeba, mají zasáhnout i slovem či skutkem. Je-li takové nečisté místo ve Stvoření takto označeno a jsou-li tam směřovány paprsky Světla, přichází pak světlí bojovníci, kteří jsou připraveni v hustých řadách kolem Země pomáhat, aby Země byla očištěna ode vší špíny. Mohou pak díky tomuto světlému vláknu zasáhnout a skrze neochvějné zákony Stvoření je zrychleně vybaven zpětný účinek, či je jiným způsobem zjednána náprava. Protože ze Zákona vše vzniklo, zákonem vše trvá a na zákoně Božím se vše bude soudit a třídit. Tyto zákony jsou jako provazce, které vedou od počátku věků shůry a drží celé Stvoření jako pevné opěrné sloupy. Cokoli se jim bude příčit, vymykat, či je chtít obejít, bude svíráno, tlačeno, narazí a upadne. Pak je volba na člověku: buď sebere všechny své síly, pokorně nahlédne svou malost, že zákonům Božím se nemůže protivit, a narovná se, bude-li mít k tomu ještě čas, nebo bude zatlačen mezi stejnorodé, do říše temných lidských duchů, která v nové době nebude mít již více žádného místa ve Stvoření.

Kdo by však chtěl najít cestu ke Světlu bez práce na sobě samém, kdo se jenom navenek chce jevit, že je čistým člověkem, ten není vnitřně živý, Světlo jím neproudí a není také bdělý. Proto nepozná včas a zřetelně nečisté záchvěvy, které po něm sahají špinavýma rukama. Okna v pokoji jeho duše nejsou dosti čistá a nenechají proudit dovnitř dostatek světla. Proto je všude přítmí, v koutech jsou pavučiny a může se tam skrývat nečistota a prach. V takovém pokoji pak člověk špatně rozezná temné proudy od čistých a světlých a snadněji, aniž to sám poznává, sklouzne k nízkosti a časem i k temnu.

Proto chraňme čistotu Stvoření a buďme nanejvýš bdělí a starostliví nad čistotou svého nitra. Kdo bude věrný až do konce, i ten, kdo si ještě v poslední chvíli správným způsobem vyprosí sílu, aby dokázal překonat všechny své nedostatky, které ještě kalí čistotu jeho nitra, ten bude moci prožívat trvalé štěstí a mír v přenádherných světlých zahradách, kde bude svými činy velebit Toho, který stvořil tak dokonalé dílo.

Dole na Zemi však boj Světla proti všem temnotám právě nyní vrcholí. Proto stůjme v bdělosti a věrně vždy na správném místě, s láskou ku pomoci toužícím a s pevností a ostrostí proti všemu temnému. Usilujme o to, abychom mohli jako bojovníci Světla pomáhat vybojovat trvalé vítězství Světla ve hmotnostech.

Komentáre