Nebuďme otvorenou ranou organizmu stvorenia!


Rovnako, ako je ľudský organizmus vyživovaný krvou, je i naše univerzum vyživované krvou Božieho vyžarovania. Ľudská krv roznáša po celom tele výživu a kyslík, a zabezpečuje, aby všetky orgány dobre fungovali. Krv Pánovho žiarenia prúdi od Stvoriteľa smerom nadol, dáva trvanie celému stvoreniu a vyživuje ho.

V blízkosti našej zeme prijímajú krv Pánovho vyžarovania v prvom rade k tomu určené bytosti, alebo bytostní. Ide o bytosti, starajúce sa o to, aby sa stvorenie stalo bohato prestretým stolom širokej škály najrozličnejších žiarení, z ktorých môžu ľudia čerpať prostredníctvom svojho chcenia.

Bytostní chcú zo svoje vlastnej podstaty i zo samotnej podstaty Pánovho vyžarovania dávať ľuďom v splnení ich chcenia iba samé dobré a krásne veci. Je však zločinom voči bytostným, ak sú zlým chcením ľudí donútení formovať zo sily Stvoriteľa negatívne žiarenia a smerovať ich k ľuďom v splnení ich zlého chcenia.

Z bohato prestretého stola rozvetvenej, širokej škály žiarení v blízkosti našej zeme, ktoré pochádzajú zo základného Božieho vyžarovania, môžeme teda brať a čerpať, čo len chceme. Každé ľudské chcenie nájde svoju rovnorodosť a z nevyčerpateľnej studnice žiarení si k sebe pritiahne presne to, čo chce. A to aj vtedy, keď ide hoci len o nejaké vnútorné nutkanie. V každom prípade si k sebe vždy priťahujeme zodpovedajúce žiarenie v tom najjemnejšom rozlíšení dobrého a zlého. Týmto spôsobom človek čerpá silu a potenciál k uskutočňovaniu a naplňovaniu svojho chcenia.

Ak je naše chcenie dobré, stúpa vo forme svetlého žiarenia zase smerom Nahor, naspäť k Stvoriteľovi podobne, ako keď krv prúdi zo srdca do organizmu a potom naspäť k srdcu.

Aby mohlo Svetlé žiarenie nerušene prúdiť Zhora nadol a zdola Nahor, čiže od Svetla k ľuďom a od ľudí k Svetlu Stvoriteľa, musia ho ľudia premieňať svojim dobrým chcením na čisté, láskavé a spravodlivé myšlienky, slová i činy. Takýmto spôsobom má správne fungovať krvný obeh nášho stvorenia.

Žiarenie, prichádzajúce ku každému človeku z Výšin, máme správne zhodnocovať svojim dobrým chcením a takýmto spôsobom správne zhodnotené ho máme posielať nahor k Výšinám. Ak to robíme, sme zdravými orgánmi veľkého organizmu stvorenia, pretože prostredníctvom svojho dobrého chcenia sa správne začleňujeme do kolobehu krvi Pánovho vyžarovania.

Žiaľ, reálna situácia nie je ale vôbec takáto ideálna, pretože ľudia sa svojim nízkym a nečistým chcením, ale aj svojou duchovnou vlažnosťou stali otvorenými ranami stvorenia. Je tomu tak preto, lebo produkty ich zlého a nečistého chcenia, ako i produkty duchovnej vlažnosti, orientovanej iba na matériu, nemôžu vo forme žiarenia stúpať smerom nahor k Stvoriteľovi, pretože k Nemu môžu stúpať iba čisté a svetlé žiarenia, vyprodukované dobrým chcením.

Zlým a nečistým chcením, ako i duchovnou vlažnosťou je ľuďmi porušovaný zdravý kolobeh krvi Božieho žiarenia vo stvorení. Krv vyžarovania Stvoriteľa nie je ľuďmi správne zhodnotená, a pretože nemôže prúdiť Nahor k Nemu, prúdi nadol. Je to presne také isté, ako keď z rany vyteká krv. Svetlé žiarenie, ľuďmi znehodnotené zlým a nečistým chcením, ako i duchovnou ľahostajnosťou klesá nadol, kde vytvára a vyživuje ríšu temna. Ríšu, odrezanú od Svetla a od energie Pánovho vyžarovania. Ríšu, ktorej sa dostáva energie iba prostredníctvom ľudského zlého chcenia a duchovnej vlažnosti.

Tento nezdravý stav, podobajúci sa trvalému krvácaniu, nemôže žiaden organizmus dlhodobo vydržať. Ani obrovský organizmus nášho stvorenia. Preto boli Svetlom podniknuté kroky k uzdraveniu, aby sa stvorenie zbavilo všetkých krvácajúcich rán. Čiže ľudí zlého chcenia i ľudí duchovne vlažných, pretože odvádzajú Svetlé žiarenie smerom nadol, namiesto toho, aby ho svojim dobrým chcením smerovali Nahor tak, ako to byť má.

Je logické a pochopiteľné, že každý organizmus sa bráni krvácaniu a vykrvácaniu. A tak sa začína brániť i veľký organizmus nášho stvorenia tým, že z neho budú odstránení všetci tí, ktorí spôsobujú jeho oslabovanie krvácaním. Ponechaní v ňom budú len tí, ktorí sa prostredníctvom dobrého chcenia dokázali, a ešte snáď dokážu, správne včleniť do Stvoriteľom chceného kolobehu žiarení a jeho silu mu budú vracať naspäť Nahor správne zhodnotenú.

Majme sa na pozore, pretože veľký ozdravný proces stvorenia už začal! Preto je už najvyšší čas konečne si uvedomiť, že chcieť síce môžeme čokoľvek, a aj sa nám toho vo forme žiarení okamžite dostane, ale len dobré, čisté a svetlé chcenie smeruje Nahor. A svojim smerovaním Nahor zároveň určuje aj ďalšie smerovanie nášho osudu. Buďme si dobre vedomými toho, že Stvoriteľ nenechá donekonečna svoje stvorenie krvácať a chystá sa raz a navždy urobiť v ňom poriadok. Poriadok v tom zmysle, že zvrhne do temných úrovní každého, kto ich živil svojim negatívnym a vlažným spracovaním Pánovho žiarenia. Že zatlačí každého tam, kam svojim zlým a vlažným chcením nechal vytekať krv vyžarovania Stvoriteľa.

Čas, kedy k tomu dôjde sa priblížil tak, ako to predpovedali dávni proroci. Každý strom, ktorý už konečne nezačne dávať dobré ovocie, bude vyťatý a spálený v ohni. Preto bude každému človeku, ktorý sa v najbližšej dobe nespamätá a neprehodnotí svoje chcenie, upreté právo na ďalšie jestvovanie vo stvorení, pretože bol iba jeho otvorenou a krvácajúcou ranou.

Účelom týchto slov nie je nikoho strašiť. Ich účelom je upozorniť na to, čo sa blíži, a tým darovať každému z ľudí čas na nevyhnutné prehodnotenie kvality vlastného chcenia. 

Komentáre