Novodobý hon na čarodejnice! Priebeh a poučenie


Za moju snahu ukázať, ako môže každý z nás veľmi jednoducho prispieť k smerovaniu vojny k jej ukončeniu, som bol vystavený novodobému internetovému honu na čarodejnice. Bol som vyhlásený za zradcu, odpadlíka a človeka odtrhnutého od reality.

Kvôli poučeniu z toho, ako takéto niečo prebieha, ale najmä kvôli snahe ešte raz a jasnejšie opísať moje stanovisko, vznikol tento text.

Zásadná otázka v dnešnej dobe vojny je, čo môže urobiť obyčajný človek, ktorý nie je voči tomu úplne ľahostajný, aby sa veci začali zlepšovať? Nie je to nič zložité. Stačí iba správny vnútorný postoj. Prostredníctvom neho môže nasmerovať tok svojich vnútorných energií k tomu, aby prebiehajúce vojnové dianie začalo rýchlejšie spieť k mieru.

Existuje niekoľko postojov ľudí k vojne. Prvým z nich je ľahostajnosť. Je nesprávna, pretože pramení zväčša z egoizmu, zameraného iba na napĺňanie svojich vlastných materiálnych potrieb.

My sme však ľudia! Máme mať súcit s blížnymi, pretože v tom spočíva podstata nášho človečenstva. Máme spolu prežívať utrpenie iných, ako svoje vlastné. Na základe takéhoto prežívania začne potom človek úplne prirodzene uvažovať, ako by on sám mohol prispieť k tomu, aby vojna netrvala ani o jediný deň dlhšie.

Druhým postojom je vnútorná podpora strany, ktorej boj považujeme za spravodlivý. Preto jej prajeme skoré víťazstvo. Tento postoj nás však žiaľ určitým spôsobom vťahuje do súkolesia vojny a spája nás s ňou karmickými vláknami.

Preto som prezentoval tretí postoj. Ja osobne ho praktizujem tak, že keď počujem o vojne, alebo vidím zábery z vojny, pomyslím si: „Nech zvíťazí Svetlo a Pánova Spravodlivosť!“

Táto kratučká, sekundová myšlienka, je ako zapnutie vypínača. Energie Svetla a Pánovej Spravodlivosti začnú skrze nás prúdiť do vojnového konfliktu. Začnú ho posúvať k Spravodlivému zavŕšeniu. Nie nejako abstraktne, ale prostredníctvom ľudí, ktorí sa nachádzajú na mieste a sú hodní podpory Svetla. Ktorí zachytia Svetlé inšpirácie a môžu reálne ovplyvniť vojnové dianie. V tomto úsilí a snažení začnú byť Svetlom posilňovaní.

Na základe tohto, mnou prezentovaného postoja, sa môže stať úplne každý z ľudí prieplavom Svetla, ktorý nechá skrze seba, voľne a neobmedzene prúdiť Svetlo Pána a Jeho Spravodlivosť, aby Ony, prostredníctvom ľudí, zainteresovaných priamo vo vojnovom konflikte, urobili to najpozitívnejšie, čo sa len dá. Tento postoj je postojom dôvery vo Svetlo a v Jeho Múdre a Spravodlivé riadenie všetkých vecí.

No a práve tento, mnou prezentovaný postoj, bol prekrútený až do absurdity a úplného nezmyslu. Vzniknutý nezmysel však bol prisúdený mne a na základe neho som bol odsúdený a zosmiešnený.

V čom spočívalo prekrútenie? Pochopíme to na tomto príklade:

Keď sa kedysi pýtal bohatý mládenec Pána Ježiša, čo má robiť, aby bol spasený, bolo mu povedané: „Rozdaj všetko čo máš a nasleduj ma.“ Jeho rada však bola konkrétnou radou konkrétnemu človeku, pretože Pán videl, že bohatstvo znemožňuje mladíkovi duchovný vzostup.

Cirkvi však neskôr túto individuálnu radu zovšeobecnili na pravidlo, na základe ktorého môže duchovne napredovať len ten, kto rozdá svoj majetok. Toto zovšeobecnenie individuálnej rady je však nesprávne, pretože ak je niekto bohatý a využíva svoje bohatstvo správne, čiže k prospechu iným, napríklad tak, že poskytuje iným ľuďom zamestnanie a obživu, prináša jeho majetok materiálny i duchovný prospech blížnym i jemu samému.

No a presne takýmto istým spôsobom bola prekrútená aj moja dobrá rada, aby sme sa vo vzťahu k vojne stali prieplavmi Svetla a vnášali do nej Svetlo a Pánovu Spravodlivosť. Moja rada, šitá na mieru súčasného vojnového konfliktu, bola prekrútená jej zovšeobecnením na všetky životné situácie. Na základe prekrúteného zovšeobecnenia bolo potom s posmechom konštatované, že keby sa ľudia riadili mojou radou v každodennom živote, nepotrebovali by nič robiť, len sa stať prieplavmi Svetla. Mohli by si napríklad sadnúť niekde v kuchyni a Svetlo by za nich všetko urobilo. Upratalo by, navarilo by, nakúpilo by a my by sme mohli sedieť so založenými rukami. Bolo s nepochopením konštatované, že takýmto spôsobom by sme prežili celý život nesprávne, pretože by sme vôbec nič nerobili a žili by sme len v nejakom ezoterickom blúznení.

Ešte raz opakujem. Moja rada, špecifikovaná a šitá na vojnový konflikt, bola jej zovšeobecnením na všetky životné situácie strhnutá do grotesknej podoby. Bola prekrútená v úplný nezmysel.

No a z toho nezmyslu, spôsobeného vlastným prekrútením a nepochopením, som bol obvinený ja, pretože nabádam ľudí, aby sa vzdialili od normálneho života a upadli do ezoterického blúznenia. Možnosť stať sa v istom zmysle bojovníkom Svetla a za Svetlo na zemi bola prekrútená a v jej prekrútení zosmiešnená.

My ľudia máme vo vzťahu k ukončeniu vojny hmotne urobiť všetko, čo je našich silách. Svetlo neurobí za nás nič, čo môžeme a máme urobiť my sami. Keď máme vyjadriť nesúhlas s dodávkami zbraní, tak ho vyjadrime. Keď máme povedať pravdu o existencii banderovského fašizmu na Ukrajine, zameraného nenávistne proti všetkému ruskému a o tom, že práve táto nenávisť zapríčinila vojnu, tak to povedzme. Keď sa môžeme zúčastniť pochodu za mier, tak sa ho zúčastnime. Keď nechceme voliť strany, podporujúce vojnu, tak ich nevolme. Všetko toto musíme urobiť my sami. Keď nám ale niekto ukáže možnosť byť prostredníctvom svojho vnútorného postoja nápomocný k tvorbe mieru, Svetla a Božej Spravodlivosti, zdolávajúcich vojnové hrôzy, nezosmiešňujme to, nepľujme na to, ale snažme sa to radšej pochopiť.

Avšak celá vec má ešte aj hlbší rozmer. Keby som bol povedal, že vnútorne podporujem Rusko, ako doposiaľ, bolo by všetko v priadku. Ja som síce vyjadril svoj ľudský a osobný názor na vec, ale dovolil som si vyjadriť postoj, že nad mojim ľudským názorom sa nachádza Vyšší Názor. Že nad mojim poznaním vojnových súvislostí sa nachádza Vyššie Poznanie. A preto som sa rozhodol odsunúť bokom svoj vlastný názor a dať dôveru Vyššej Múdrosti tým, že ju budem vnútorne smerovať do zóny vojny, aby Ona sama svojim pôsobením a ovplyvňovaním za zainteresovaných ľudí priviedla toto dianie k Svetlu a k Spravodlivému zavŕšeniu.

Moja zrada a moje kacírstvo spočíva v tom, že nad ľudskú múdrosť a ľudský názor som nadradil Vyššiu Múdrosť. Moje zlyhanie spočíva v tom, že som odmietol tancovať okolo modly vlastného názoru. Podstata môjho kacírstva spočíva v narušení schémy zvrchovanosti ľudských pozemských názorov na zemi!

Ľudia predsa vedia sami najlepšie, čo je v rámci ich pozemských záležitostí najsprávnejšie! Netreba sa obracať na nijakú vyššiu Múdrosť a dávať jej priechod! My ľudia to vieme lepšie! Vieme to najlepšie! Toto je stáročná kliatba ľudstva! Mylná domnienka, že my vieme všetko lepšie. A ja som odmietol tento kult! Ja mám síce svoj vlastný názor na vojnu, ale neklaniam sa mu ako zlatému teľaťu. Ja som v súvislosti s vojnou vsadil na Vyššiu Múdrosť a Vyššiu Spravodlivosť, aby prúdili skrze mňa a vnášali prúdy Svetla a Spravodlivosti do vojnových hrôz. Aby Ony sami Spravodlivo súdili a rozhodovali.

Pre tých, ktorí to ešte stále správne nepochopili, to zjednoduším na maximum. Zjednodušenie bude spočívať v odpovedi na to, čo v nás vytvára asociácia dvoch slov. Slova vojna a slova víťazstvo.

Moji odporcovia – vojna a víťazstvo: Rusko!
Ja – vojna a víťazstvo: Svetlo a Božia Spravodlivosť!

V tomto spočíva podstata moje zrady a podstata našej rozdielnosti.

Avšak najväčším paradoxom je, že inkvizičný tribunál si vo svojej horlivosti neuvedomil, že obidve vyššie zmienené veci sa nemusia vôbec vylučovať. Že je vysoko pravdepodobné, že hovoríme všetci o tom istom, ibaže trochu iným spôsobom

Niektorí posielajú zbrane a všemožnú podporu Ukrajine. Iní zase posielajú aspoň vnútornú podporu Rusku. Ale je ešte aj tretia cesta! Posielať do zóny vojny Svetlo a Pánovu Spravodlivosť, aby to tam posúvali smerom k Svetlu, k Spravodlivému zakončeniu a k mieru.

Veď predsa pre ľudí s duchovným poznaním je to to najlepšie, čo môžu urobiť. Je to prejavenie plnej dôvery, vloženej do rúk Svetla, ktoré je samo schopné nájsť cesty, ľudí a spôsoby, ako dosiahnuť Svetlé ciele. Toto je náš pravý boj! Boj duchovný, spočívajúci v smerovaní prúdov Svetla, ktoré je schopné fyzickej a reálnej podpory toho správneho. A to víťazstva síl, ktoré sú toho hodné. To nie je ezoterické blúznenie! To je sila našej duchovnej podpory, prúdiaca skrze Svetlo k ľuďom, hodným toho, aby vyšli z vojny ako víťazi. Nech však Svetlo samo rozhodne, kto bude víťazom a nie my!

A ďalšou skutočnosťou je, že vojna je obrovský konglomerát čestnosti i nečestnosti. Hrdinstva i podlosti. Zákulisných machinácií najrozličnejších záujmových skupín. Je to konglomerát zlyhaní elementárnej ľudskosti, zverstiev, zabíjania, utrpenia, nenávisti a ešte mnohých iných negatívnych vecí. Ak podporujeme jednu stranu konfliktu, dochádza k spojeniu s celým konglomerátom, pretože ho podporujeme prostredníctvom podpory jednej strany. Ak sa ale staneme prieplavmi Svetla a necháme Svetlo a Pánovu Spravodlivosť pomáhať ľuďom a silám, ktoré sú v tomto konflikte hodné ich podpory, zostaneme ušetrení karmy.

Nedávno som sa zobudil v noci, nemohol som spať a v nočnom, jemnejšom vnímaní som jasne cítil, ako som sa týmto spôsobom odstrihol od temných vlákien. Cítil som radosť, voľnosť a slobodu, pretože som svojim rozhodnutím stať sa prieplavom Svetla preťal temné vlákna, ktoré ma predtým spájali s konglomerátom vojnového šialenstva. Nikdy, nikdy by som to už nechcel vrátiť späť, a preto sa cítim povinný na to všetkých upozorniť. Články, ktoré som zmazal, boli napísané tak, že niesli v sebe toto riziko. Preto som ich radšej zmazal. Pre istotu!

Jeden pán sa ma spýtal, prečo som takto zmenil svoj postoj. Že jeho zaujalo práve to, ako pravdivo som kedysi popisoval skutočnosti, súvisiace s vojnou. Iní zase hovoria, že som otočil a zradil. Zradil a otočil by som ale vtedy, keby som začal adorovať druhú stranu. Ale k tomu nedošlo.

Postoj, ktorý som vyjadroval pred tým, predstavoval určitý stupeň zrelosti vnímania vojnového konfliktu. Svoj postoj som nezmenil a naďalej ho zdieľam. Predstavuje nevyhnutný a potrebný stupeň môjho osobného vývoja.

Ale v súčasnosti to vnímam tak, že už je potrebné zodvihnúť nohu a položiť ju na ďalší stupeň. Opierajúc sa o všetko zdravé a správne z predošlého stupňa sa teda vo vývoji posúvam na ďalší stupeň. Nezriekam sa toho starého, budujem na ňom a presúvam sa na ďalší stupeň vývoja, ktorý je viac duchovný a spätne preduchovňuje aj to predošlé.

Presne takto je to v skutočnosti! Je to postup smerom k novému, budujúci na tom starom. Je to krok z jedného schodu na druhý. Je to položenie jednej kocky skladačky na druhú. Je to niečo, čo si neprotirečí a nie je zradou, ale zdravou výstavbou smerom k Svetlu tým, že v chráme poznania svojej duše kladieme postupne jeden kameň na druhý.

Čo dodať na záver? Každý, kto je schopný tieto veci pochopiť, nech pochopí. Nech pochopí a vo vzťahu k vojne sa zmení z doterajšieho bojovníka za vlastný názor, na bojovníka Svetla, ktorý cez seba nechá voľne, neobmedzene a bez ovplyvňovania vlastným názorom prúdiť Svetlo a Spravodlivosť Pána k udalostiam a ľuďom, zainteresovaným do vojnového konfliktu, aby toto hrozné dianie začali v posile Svetla a Spravodlivosti smerovať k mieru.

Čo iného, lepšieho a efektívnejšieho je možné urobiť v našom priestore, vzdialenom stovky kilometrov od vojnového konfliktu? Len sa skúste nad tým hlboko zamyslieť vy, k duchovnu usilujúci ľudia, či tu a teraz môže byť nejaký iný vnútorný postoj k vojne naozaj lepší?

Komentáre