Obhájení čistoty a cti


Člověk, jehož cit není zcela potlačen, prožívá přirozenou potřebu zachovat své myšlení povznesené. Cítí vnitřní potřebu být ušlechtilým člověkem, který sdílí díky své zralosti důvěru okolí a je pro všechny oporou.

Jak je ale možné zachovat si trvale stav povznesení nad nízkostí? Jak být mravně čistým a hodnotným?

Když jsem si poprvé v období svého mládí položil tuto otázku, vzpomněl jsem si na několik velmi cenných duchovních moudrostí. Tyto mi vždy pomohly najít posilu v duši a stabilitu. Především jsem myslel na nutnost neubližovat jiným pro splnění svých přání, ale také jsem myslel na potřebu udržení krbu svých myšlenek v čistotě.

Žel, opakování těchto myšlenek se mi stalo postupně stále mělčím zvykem a jejich síla se vytratila. Dokonce jsem po čase při pomyšlení na tyto myšlenky necítil již žádné citové rozechvění. Staly se pro mne jen prázdným zvukem. Podobně to skončilo i s jinými hodnotnými myšlenkami, které jsem načerpával převážně z křesťanské výchovy, k níž jsem byl od dětství veden.

Stál jsem před svými nedostatky a slabostmi a opět si kladl otázku: „Jak je možné jít správně kupředu a být povzneseným a čistým člověkem?“

Když jsem byl bezradný a moji duši svírala úzkost, byl mi vnuknut následovný nápad – začni konat skutky, které budou jiné chránit před tím, co tebe samotného tíží.

V tom okamžiku vstoupila do mé duše radost a „hned“ jsem také začal tak činit, chopě se první příležitosti. Šel jsem kolem novinového stánku tak jako vždy, a v tom mi pohled utkvěl na časopise, který zobrazoval obnažená těla. Sebral jsem odvahu, klidně jsem se zastavil u okénka a zeptal se prodavačky, proč nabízí lidem uvedený časopis, když tělesnost bez vroucí lásky vede k neštěstí. Brání mladým lidem poznávat pravé naplnění v partnerském vztahu.

Rozhovor trval asi pět minut a prodavačka byla natolik zaskočená reakcí muže, od nějž by čekala reakci spíše opačnou, že se zahanbeně sotva bránila, obhajujíc svůj postoj. Nakonec však k mému překvapení sama přiznala, že časopis neprodává z přesvědčení, ale z nařízení majitele stánku, a také zmínila, že by ho dala nejraději pryč. A to nakonec udělala s velkou radostí, přestože nevěděla, zda ji to nebude stát místo. Stačilo jen, aby pochopila, že jsem neapeloval na ni, jako na člověka, ale na její lhostejnost. Vždyť právě ona – žena by měla chránit svým přístupem děti a mladé lidi před mravním upadáním v období dospívání a nezralosti, ne aby sama byla tichým průplavem takových pokušení, které přinášejí pád.

Tedy podpořil jsem v ní to dobré bez niterného opovržení a díky tomu už pro nic špatného nezůstal prostor ke vzmožení.

Povzbuzen tímto prožitím pokračoval jsem dále ve svém šíření dobra a oslovoval prodavačky také v dalších novinových stáncích a benzínových stanicích. Vždy, když jsem se slušně, avšak rozhodně postavil za podporu čistoty, jako by se ve mně posilovala vlastní čistota a pravá láska, která mi pomáhala před sebou samým stát čistě. Prožíval jsem něco nádherného. Bylo to právě to naplnění, které jsem při samotném dobrém chtění, nepodloženém skutečným úsilím o dobro, nikdy dlouhodobě nenašel.

Po čase jsem cítil, že mnohé, s čím jsem niterně do té doby bojoval jako s devítihlavým drakem, se jednoduše ztratilo z mého života. A to bez vědomé myšlenky na to, že mám na sobě pracovat. Jako by moje štěstí vzniklo až následkem snahy chtít přinést štěstí někomu jinému. V tomto případě zcela neznámému člověku.

Od té doby vždy radím všem lidem dobré vůle, aby se při snaze jít kupředu nesnažili bojovat se zlem, které v sobě možná mají, ale aby se naplno zaměřili na šíření dobrého. Vždyť co jiného je zlo, než dobro, které nenašlo svoji svobodu a křídla pro volný rozlet ke Světlu? Člověk, který podporuje dobro v jiných, je přirozeně motivován stát se také před sebou takovým, za jakého jej považují jiní, například ti, kteří v něm vidí vzor.

Potom jsem pochopil, že čistotu je možné podpořit i na dálku tichou přímluvou nebo vědomou a pokornou modlitbou. To všechno jsou pomoci, které zpětně pomáhají tomu, kdo se snaží pomáhat jinému.

Mnoho posily na cestách.

Komentáre

Mária napísal(a)…
Je mnoho úrovní čistoty.

Postupne sa aj toto slovo a jeho koncept zmení na niečo úplne iné, oveľa významnejšie a tak to ide s nami ďalej. Avšak k tomu sa musí hľadajúci človek pozdvihnúť od fyzického vedomia aspoň k univerzálnemu vedomiu. Kozmickému vedomiu.