Buďme bdelí! Inak nám ublíži temno!


Človek dneška musí byť nevyhnutne orientovaný na dve strany. Musí prechádzať životom rovnako, ako keď prechádza frekventovanou cestou a pozerá sa pozorne napravo i naľavo. Keby sa totiž pozeral len jedným smerom a druhým nie, mohlo by sa stať našťastie.

Aby sa nám nestalo nešťastie v živote, musíme sa aj v ňom pozerať na dve strany. Nahor a nadol! Musíme si strážiť svoje spojenie so Svetlom, ale musíme byť zároveň bdelí a opatrní voči temnu, ktoré sa v súčasnosti nachádza na našej zemi. Spojenie so Svetlom a bdelosť voči temnu sú dve strany jednej mince.

Keby sme už žili v ríši pokoja a mieru, ako tomu bude na zemi v blízkej budúcnosti, žili by sme len v spojení so Svetlom a vo Svetle. Ale pretože tomu tak nateraz ešte nie je, musí byť súčasťou nášho duchovného snaženia bdelosť voči temnu, odpor voči zlu a boj s ním. Kto by chcel v súčasnosti tieto skutočnosti ignorovať a žiť len pre Svetlo, nevyhnutne utrpí menšiu, alebo väčšiu škodu.

Preto, aby sme svoj život úspešne zvládli, sa teraz pozrime, čo vlastné znamená nutný pohľad nahor a nutný pohľad nadol. V čom spočíva spojenie so Svetlom a bojovná bdelosť voči temnu.

Spojenie so Svetlom!

Každý, kto prežíva čistú detskú radosť zo svojho bytia a je za to vďačný Stvoriteľovi, ho už má!

Každý, kto sa snaží radostne tvoriť a pracovať na chválu Božiu a jemu ku cti, ho už má!

Spojenie so Svetlom a so Stvoriteľom ma každý, kto sa snaží o čistotu svojho vnútorného života.

Každý, kto sa snaží byť láskavý, ústretový, spravodlivý a čestný voči svojim blížnym.

Spojenie so Svetlom získava každý, kto sa snaží o stále dokonalejšie poznanie Vôle Stvoriteľa a o jej stále dokonalejšie napĺňanie vo svojom živote.

Má ho každý, kto sa snaží žiť v harmónii so stvorením, s prírodou, so svojim citom a svedomím.

Každý, kto sa o tieto veci vážne snaží, musí skôr alebo neskôr začať prežívať intenzívnu radosť z bytia. Jeho radosť, šťastie a vnútorný jas nie sú však ničím iným, ako odleskom Božieho Svetla, ktoré sa rozsvecuje v duši každého človeka, usilujúceho k Svetlu.

Jedine tento druh šťastia je tým pravým šťastím! Šťastím, ktoré môže ľahko dosiahnuť každý človek pevného chcenia k čistému a dobrému. Kiež by bolo na zemi stále viac takýchto ľudí, čo by spôsobilo, že život na nej by bol stále svetlejší, radostnejší a šťastnejší.

Toto je teda jeden smer, ktorým musíme hľadieť na ceste nášho života. Zároveň ale musíme nevyhnutne pozerať i druhým smerom, pretože naša zem je ešte stále plná temna a zlovoľnosti. Lebo nemožno žiť na zemi ako baránkovia, keď sa na nej nachádzajú bezcitní jedinci chladného rozumu, podobným vlkom, ktorí sa snažia baránkov roztrhať.

Dnešní ľudia na zemi majú preto povinnosť byť bdelí a ostražití. A to duchovne i pozemsky. Lebo keby sa snáď niekto dopracoval na zemi až k duchovnej dokonalosti, ale prestal by byť pozemsky ostražitý, zabúdajúc na svoje zlovoľné okolie, musí nevyhnutne utrpieť škodu.

Dokonca sa takýmto spôsobom previní voči duchovným zákonom, pretože svojim ignorovaním pozemskej reality umožňuje, aby sa rozmáhali chyby a slabosti blížnych.

Preto musia byť súčasní ľudia, usilujúci sa o duchovno ostražití. Musia poznať temno a jeho nástrahy. Svojim poznaním temna a demaskovaním temna ako takého ho označujú. Označujú ho a odkrývajú ho, čím dávajú príležitosť Svetlu, aby temnotu likvidovalo.

Aby sme pochopili, ako má prostredníctvom našej ostražitosti prebiehať boj s temnotou, ukážme si to na názornom príklad.

Vieme, že súčasné armády využívajú v boji drony. Vyzerá to nasledovne: dvojčlenná skupina sa priblíži k nepriateľským líniám a vypustí do vzduchu dron. Dronom zaznamená miesta sústredenia nepriateľa a presné súradnice odošle vysielačkou delostreleckým batériám, vzdialeným 40 kilometrov. A delostrelectvo začne páliť na označené ciele.

Každý z ľudí, usilujúcich sa v súčasnosti k Svetlu, je bojovníkom, nachádzajúcim sa na pozemskom bojisku, plnom temnoty a jej úskokov. Ostražitosť a bdelosť spočíva v tom, aby sme poznali temno a jeho nástrahy.

Poznať, že je niečo nesprávne, zlé, temné, nízke a falošné môžeme jasne skrze náš cit a skrze naše svedomie, pretože prostredníctvom nich s nami komunikuje náš duch. Ak usilujeme k Svetlu, budeme vždy tieto skutočnosti čoraz jasnejšie vnímať a vyciťovať. Budeme rozpoznávať temno, snažiace sa nás oklamať tým, že sa navonok prezentuje ako dobro a predstupuje pred nás v rúchu baránka.

Ľudia, ktorí nejdú cestou ducha, čiže cestou citu, srdca a svedomia, často podliehajú týmto nástrahám. Preto za navonok prezentovaným dobrom nevnímajú zlo. Preto v rúchu baránka nevidia vlka. Preto v navonok prezentovanej bielej nevidia čiernu. Jedine človek ducha, citu, srdca a svedomia je schopný prehliadnuť tieto úklady, pretože nevníma iba to, čo je na povrchu, ale vidí hlavne to, čo je pod povrchom. Preto sa nedá oklamať. Preto vo svojej bdelosti a ostražitosti rozpoznáva temno a tým ho označuje.

Rozpoznaním a označením temna určuje jeho súradnice. A pretože sa nachádzame v dobe Veľkej očisty a vojská Svätého Grálu obklopujú našu planétu, každý človek, ktorý vie čo je to Grál, ktorý vie kto je Syn Človeka, kto je Duch Pravdy, kto je Imanuel a kto je Parcifal, každý takýto duchovne vedome stojaci človek odosiela svojim označením a rozpoznaním zla jeho súradnice pomyselným delostreleckým batériám Svetla, ktoré môžu svojimi presnými údermi likvidovať nepriateľa.

Pozemský človek, slúžiaci Grálu, dáva skrze svoje myšlienky, rozpoznávajúce a označujúce zlo príležitosť bojovníkom Svetla, zasahovať do najhrubšej hmotnosti a likvidovať temno silou, ktorej nemôže nič čeliť.

Kto má poznanie toho, čo je Grál, ako i všetkých vecí s tým súvisiacich, toho myšlienkami môže zasahovať do hmotnosti sila bojovníkov Svetla, namierená proti zlu, proti temnu a proti všetkému, čo je nepriateľské Svetlu.

Kto však zatiaľ ešte nemá vedomosť o tom, čo je Grál a o všetkých veciach s ním súvisiacich, iba na ňom samotnom záleží, aby ju nadobudol a stal sa plnohodnotným bojovníkom Svetla. Aj on má však obrovský osobný prospech z ostražitosti a bdelosti voči temnu, pretože jeho bdelosť ho chráni pred škodami a nešťastím, ktoré mu môže temno spôsobiť.

A tieto škody môžu byť buď hmotné, alebo duchovné. Medzi duchovné škody patrí, už raz spomínaný príklad toho, že nedostatočne ostražitý človek naivne príjme a podporuje zlo, temnom prezentované ako dobro. Na základe toho si vytvorí chybný úsudok v nejakej veci a chybne koná. Tým mu vzniká karma, pretože sa dal zmiasť temnom, pod ktorého vplyvom produkuje pokrivené myšlienky a nesprávne činy.

A ešte jedna dôležitá vec. Bdelosť a ostražitosť voči temnu, ako i boj s ním, sa nemá obmedzovať iba na vnútornú a myšlienkovú úroveň. Všade tam, kde proti zlu, nespravodlivosti, klamstvu, bezohľadnosti, nečestnosti a nečistote môžeme zasiahnuť priamo, či už slovom, alebo činom, všade tam máme zasiahnuť. Lebo kto proti zlu a jeho prejavom nebojuje, ten sa previňuje tým, že mu prenecháva voľnú cestu k jeho pôsobeniu.

Je to opäť náš duch, naše srdce, náš cit a naše svedomie, ktoré nám napovedia, ako v danej a konkrétnej situácii správne jednať. Či duchovne, v myšlienkach, alebo či reálne, prostredníctvom slov, alebo činov.

Kráčajme pozorne a bdelo cestou svojho života. Bdelo sa na nej rozhliadajme doprava i doľava, čiže nahor a nadol. Smerom k Svetlu, ale aj smerom k jeho nepriateľovi, k temnu, ktoré na nás zatiaľ ešte na zemi stále číha. Ak tak budeme robiť a budeme to robiť správne, môžeme sa na svojej životnej ceste k Svetlu vyhnúť všetkým nebezpečenstvám. A ak tak budeme činiť vedome v službe Grálu, staneme sa tým bojovníkmi za víťazstvo Svetla na zemi.

Komentáre