Nebuďme vesmírnym zákonom pohybu odhodení do skazy!


Vo vesmíre funguje železný zákon pohybu, ktorým je poháňané všetko jestvujúce. Okolo hviezd sa na obežnej dráhe pohybujú planéty a pohybujú sa i celé galaxie. A intenzívny pohyb panuje aj vo vnútri zdanlivo nehybnej hmoty, kde sa ustavične pohybujú protóny, neutróny a iné častice.

Uprostred tohto všetkého stojí človek, ktorý je taktiež tlačený k nutnosti pohybu. Či už k fyzickému, alebo k duchovnému. Každý, kto by sa odvážil nerešpektovať tento železný zákon, ním bude nevyhnutne odhodený nabok a nasmerovaný ku skaze.

Zákon pohybu, ako už bolo naznačené, platí aj v duchovnej oblasti a ženie všetko k ustavičnému vývoju vpred za účelom nepretržitého duchovného vzostupu a dozrievania.

Je to jasne viditeľné pri pohľade na biblické Zjavenie Starého a Nového zákona. Môžeme vidieť, ako sa duchovné poznanie postupne rozvíjalo od Abraháma, cez prorokov až k Mojžišovi a Ježišovi. Ľuďom bolo cielene prinášané buď niečo nové a zásadné, alebo to potom bolo najmä u prorokov niečo, čo rozvíjalo a udržiavalo živým poznanie už jestvujúce.

Keby to bolo ľuďmi takto vnímané a takto prijímané, nevznikol by nijaký problém. Problém ale nastal preto, alebo v našej povahe je zakorenený sklon k pohodlnosti a lenivosti. Duchovne sa prejavuje tak, že sa držíme starého a nechceme prijať už nič nové. Sme presvedčení, že to staré nám stačí. Zvykli sme si na to a niečo nové by narušilo naše zvyky. Prinieslo by nám to vnútorný nepokoj a nutnosť prehodnotiť mnohé doterajšie pravdy a názory z trochu iného uhla pohľadu. To by však znamenalo vyvinúť určitú duchovnú námahu, ktorej sa ale ľudia leniví duchom chcú vyhnúť. Preto sa radšej držia starého a sú rezervovaní voči novému, alebo dokonca to nové priamo odmietajú.

Ale tak to nemá byť a nikdy nemalo byť, pretože je to odmietnutie železného vesmírneho zákona nutného pohybu, uplatňujúceho sa nie len v oblasti duchovnej, ale všade okolo nás. Jeho ignorovanie má za následok ukrižovanie Pána Ježiša Krista! Kristus, v rešpektovaní veľkého vesmírneho zákona pohybu, vloženého do stvorenia jeho nebeským Otcom, priniesol svojho času ľudstvu zásadné rozšírenie duchovného poznania, ktoré ho malo posunúť v jeho vývoji zase ďalej dopredu.

Avšak farizeji, zákonníci a veľkňazi boli kŕčovito upnutí jedine na Mojžišov Zákon. Boli rezervovaní a odmietaví voči tomu novému, čo priniesol Pán Ježiš. Odôvodňovali to tým, že neučí to isté, čo Mojžiš, a v určitých veciach Mojžišovi dokonca odporuje.

Učenie Pána Ježiša však v skutočnosti odporovalo jedine veciam, ktoré ľudia v Mojžišovom učení nesprávne pochopili, alebo si ich prispôsobili tak, aby im lepšie vyhovovali. Jeho učenie ale nijako neodporovalo zdravému jadru Mojžišovej náuky a v nutnosti zákona duchovného pohybu na ňom ďalej stavalo a rozvíjalo ho.

A tak paradoxne, kvôli duchovnej lenivosti a pohodlnosti elity židovského národa, považujúcej sa za duchovne najkompetentnejších, bol Syn Stvoriteľa zavraždený ako rúhač Bohu, pričom títo duchovní lenivci sami seba pasovali za ochrancov a bojovníkov za zachovanie čistoty Mojžišovho učenia, pochádzajúceho od Stvoriteľa. Toto všetko má na svedomí nerešpektovanie vesmírneho zákona pohybu a duchovná lenivosť ľudstva, neochotná vážne skúmať to nové a podnetné, čo prichádza.

A na tomto stave sa doposiaľ nič nezmenilo! U ľudí sa ani v najmenšom nezmenil ich sklon k duchovnej pohodlnosti, ba dokonca, vplyvom materializmu a racionálnej rozumovosti sa duchovná lenivosť obyvateľstva ešte výraznejšie zvýšila.

Ale pozor! Nezmenil sa ani železný zákon pohybu, ktorý bez ohľadu na ľudí všetko neustále ženie k ďalšiemu vývoju.

Pán Ježiš, poslušný tomuto zákonu svojho nebeského Otca, v ktorého naplnení prišiel, a vedomý si jeho ďalšieho nepretržitého fungovania zasľúbil ľudstvu príchod Pomocníka, Ducha Pravdy, ktorý uvedie ľudstvo do plnej Pravdy. A tak sa aj stalo prostredníctvom Posolstva Grálu, ktoré je novým, ďalším a kontinuálnym pokračovaním biblického Zjavenia, pretože toto Zjavenie Pánom Ježišom neskončilo, ale pokračuje ďalej, hnané ako všetko ostatné veľkým zákonom pohybu.

Ale to, čo sa stalo za čias Krista, sa stalo aj vo vzťahu k Posolstvu Grálu. Tak ako vtedy, duchovne lenivé a duchovne pohodlné ľudstvo odmietlo nové Zjavenie Svetla, prinášané Ježišom Kristom a jeho nositeľa zavraždilo, rovnako aj takzvaní verní stúpenci kresťanstva odmietajú ďalšie Zjavenie zo Svetla vo forme Posolstva Grálu, vyčítajúc mu presne to isté, čo kedysi zákonníci, farizeji a veľkňazi vyčítali Kristovi vo vzťahu k Mojžišovmu učeniu.

Títo leniví kresťania sa hrdia tým, že ich cirkvi stoja na pevných a nemenných základoch, s ktorými nič neotrasie. Jedine Kristus je ich Spasiteľom a Učiteľom, a oni na tom nebudú nič meniť. Títo lenivci nechápu nezmyselnosť svojho tvrdenia o nemennosti čohokoľvek v našom stvorení, v ktorom je naopak úplne všetko podrobené večnému zákonu pohybu k neustálemu vývoju a zdokonaleniu.

Títo ľudia sú presne tým istým typom ľudí, ktorí volali na ukrižovaného Krista, aby zostúpil z kríža a tým im dokázal, že je Synom Najvyššieho. Títo lenivci vyžadovali všetky možné vonkajšie dôkazy namiesto toho, aby sa poctivo zahĺbili do učenia Krista a priamo v ňom, priamo v tom duchovne prevratnom, čo prinášal, našli nezvratný dôkaz toho, že to bolo prinesené priamo zo Svetla.

A presne tak isto je to aj s Posolstvom Grálu. Poctivé, úprimné a vážne zahĺbenie do jeho obsahu musí každému zdravo cítiacemu človeku poskytnúť jasný a nezvratný dôkaz jeho Svetlého pôvodu. To však duchovne leniví a duchovne pohodlní nie sú ochotní urobiť, a preto pochybujú rovnako, ako kedysi im podobní pochybovali o pravosti učenia Krista.

Ale tentokrát je to iné, pretože Kristom zasľúbený Duch Pravdy priniesol svoje Posolstvo Grálu na začiatku Súdu nad ľudstvom, aby v ňom prinášanej Božej Pravde mohli nájsť oporu a silu prejsť úspešne veľkou očistou Súdu.

A Súd spočíva v tom, či sú ľudia schopní po stáročiach svojho duchovného vývoja spoznať to, čo prichádza zo Svetla, alebo či toho schopní nie sú. Takýmto spôsobom budú nútení v žatve Súdu vydať svedectvo o svojej duchovnej zrelosti, alebo nezrelosti.

Ľudstvo je konfrontované s novým Zjavením zo Svetla, ktoré je ďalším kontinuálnym pokračovaním série biblických Zjavení!

Nové Zjavenie je ďalší nevyhnutný krok na ceste duchovného vývoja našej planéty.

Nové Zjavenie prichádza rovnako, ako všetky ostatné v minulosti, v naplnení veľkého vesmírneho zákona pohybu, ktorým je všetko posúvané vo vývoji k čoraz väčšej zrelosti a dokonalosti.

A toto nové Zjavenie sa stáva kameňom úrazu všetkému duchovne vlažnému a lenivému, ktoré sa oň potkne a zrúti sa do hlbiny nenávratna. Bude to odsunuté na vedľajšiu koľaj, smerujúcu k duchovnému zániku, pretože to nebolo schopné vradiť sa do veľkého vesmírneho zákona nevyhnutného duchovného pohybu smerom k výšinám Ducha a Svetla, k čoraz väčšiemu zdokonaleniu.

Je preto životné dôležité prekonať vlastnú duchovnú lenivosť a pohodlnosť! Je treba prekonať navyknutý duchovný stereotyp. Je treba duchovne ožiť a začať sa hýbať prostredníctvom citového prežívania. Je treba vážne a samostatne skúmať a svoje skúmanie oprieť o náš cit, naše srdce a naše svedomie. Jedine takýmto spôsobom sa budeme môcť opätovne vradiť do veľkého vesmírneho zákona nutného duchovného pohybu a naskočiť na vlak, smerujúci k Svetlu. Mali by sme urobiť všetko preto a všetko, čo je v našich silách, aby sme tento vlak nakoniec nezmeškali.

Komentáre

Mária napísal(a)…
Ten, kto chce nasledovať Krista si nájde cestu k nemu.

Mne pomohli v detstve knižky od Sv. Františka z Assisi a Sv. Terezy z Avily v Španielsku.

Obaja mali dôverný vzťah s Kristom a s Otcom (Stvoriteľom).

V knižkách, ktoré však bežne dostať to však je často už prerozprávané a uhladené pre "laickú" verejnosť. Je tkatiež smutné, že aj po 60 rokoch praktikovania viery sme považovaní stále len za laikov.

---
pastebin.com/NMyJ16uY