Vize budoucnosti zcela otevřeně a bez obalu


Jakkoliv by bylo radostnější, a také i pro povzbuzení a posílení mnohých psát o světlých výhledech lidstva, skutečný stav obyvatel Země je zcela jiný a projevuje se celkovým úpadkem lidské společnosti.

Na Zemi byly lidmi prolomeny hranice, které doposud byly schopny držet určitý stupeň duchovního zachvívání Země celá tisíciletí. Mnohé v zákonech neviditelných pozemským očím posunulo se dolů. Mnohé se řítí dolů nebývalou rychlostí.

V myšlenkovém světě nachází se v tuto chvíli na globální úrovni tolik závistivých a také nenávistných forem, že je jen otázkou času, kdy se tyto projeví v nějaké formě sociálního či národnostního střetu skupin obyvatel. Vzdělanost a intelekt nehrají přitom žádnou významnou roli. Zde se jedná o skutečné nitro lidí! Jedná se tedy také i o to, jaká čistota a vstřícnost sídlí v srdcích těch lidí, kteří se navenek před miliony obyvatel představují jako mírumilovní, přátelští a vstřícní budovatelé vztahů pro dobro a prospěch všech obyvatel Země. Skutečnost v tomto směru je žalostná, přehlédneme-li nitra těchto lidí.

Blízká budoucnost, která nakonec nechá všemu vystoupit na povrch, ukáže, jaká jsou ve skutečnosti nitra těch, kteří se ještě dnes navenek honosí jako moudří vůdci a správci států. Ukáže se, že největší část z nich nehledá skutečnou pomoc bližním, pomoc, která spočívá v respektování moudrých Zákonů, působících ve Stvoření.

Kde nesídlí v srdci člověka ryzí dobro a čistota, tam nyní zrychleně nastoupí viditelné odhalení jeho skutečných hodnot. Současně bude toto dění ale přinášet i krize a traumata až ke zmalomyslnění miliard, až budou lidé poznávat, že svoji vlastní cestu ke Světlu, cestu k harmonii, musí vybudovat každý sám za sebe, bez bláhového odvolávání se na to, že tak musí učinit nejprve autority, politici, náboženští vůdci a všichni ti, kteří jsou ještě dnes mnohdy nepochopitelně považováni za zodpovědné za stav vlastního života člověka.

Poselství městu, světu a člověku zní takto: Vy to musíte být, lidé, každý sám za sebe, kdo má dosáhnout čistoty, lásky a spravedlnosti ve svém životě. Osobní ideály a cíle každého jednotlivého člověka ovlivňují celek. Vše velké je vždy dotčeno i tím nejmenším! Každý z nás lidí tvoří svým dnešním myšlením, cítěním a jednáním blízkou budoucnost pro celou lidskou společnost na Zemi!

Dříme-li v myšlenkách jednoho nenávist, závist, krádež a zlo, tu pak spoluzodpovědnost takového podílí se na zřícení každého dalšího, jenž skrze ovlivnění v myšlenkách zaváhal, zakolísal a sám nakonec učinil zlo! Přičemž v Zákonech Stvoření dotčeni vinou jsou oba!

Princip stejnorodosti vždy určuje cesty velkých Zákonů Stvoření! Kdo pěstuje v sobě čistotu, lásku a spravedlnost, činí dobře, zasévá dobré osivo a blízká sklizeň přinese mu požehnání!

Zodpovědnost každého z nás má tedy svůj podíl na určování toho, kam směřuje celek!

Podpora, povzbuzení, čistá radost a soucit jsou jedinými cestami, které pro lidstvo v nejbližší době mohou přivádět vlákna pomoci a osvícení ze Světla.

Žel, v průměru viděno, niterné naladění většiny lidstva směřuje k vláknům narůstající beznaděje, k vláknům, která se přitom formují z lenivé povrchnosti a z křečovité zoufalé snahy i nadále nechtít vědět nic hlubšího o smyslu života na Zemi! Nehledání Pravdy, nehledání principu života v přirozených zákonitostech, nehledání objasňujících souvislostí! To je dnešní většinový stav lidstva na Zemi!

Co přinesou příští roky, může proto na základě výše uvedeného již dnes tušit každý, kdo o věcech přemýšlí trochu více do hloubky! S největší pravděpodobností bude to jen další úpadek, neporozumění, nesvoboda a útisk, následované nesvárem, nepokojem, násilím, agresí a bojem.

Východisko pro sebe i pro bližní z mnohých vláken, které se nyní tlačí k vyrovnání a odčinění, musí se naučit hledat člověk nejprve ve změně svého smýšlení a cítění – to je cesta kupředu!

Kdo však je této cesty dnes schopen?

Přitom nádhera Světla září stále silněji na nebi pro všechny, kdo vykročí na cestu hledání Pravdy! Stále platí pro každého slova milostiplného příslibu:

„Duchovní chléb osvěžuje bezprostředně, Pravda občerstvuje a Světlo oživuje!“

Komentáre

Mária napísal(a)…
"Kdo však je této cesty dnes schopen?"

V 90-tych rokoch minulého storočia nám Stvoriteľ odhalil, že na Zemi žije asi 3000 ľudí, ktorí Jeho následujú, veria v Neho, a On verí v nich. Si jedným z nich?